17.10 (18)

O projektu

Popis projektu

 

"Techniky zvyšování kognitivní kondice pro úspěšné stárnutí"

Projekt je inspirován aktuálními poznatky o lidském mozku, o činnostech, které mu prozpívají - učení a všestranná přiměřená aktivita, ale také těch,  které mu škodí - to je zejména nečinnost a rutiny.
"Chceme-li bránit proti vlivu difuzní degenerativní choroby celý mozek, je nutné vypracovat souhrnný režim kognitivní zdatnosti, v jehož průběhu se budou namáhat různé části mozku rovnoměrně, vědecky podloženým způsobem".
Goldberg E. Jak nás mozek civilizuje. UK Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0713-1.
Záměrem projektu je postupné "nastartování" činností a programů motivujících k aktivní péči o vlastní zdraví a k vedení aktivního života populace zejména ve věku 50+. Nositeli a propagátory těchto myšlenek by měli být ve vztahu k uživatelům sociálních služeb kompetentní a vzdělání pracovníci. Vzdělávání v rámci projektu je zaměřené zejméně na oblast kognitivního zdraví, ale zahrnuje také nově akreditovaný vzdělávací program zabývající se problematikou prevence orálního zdraví a orální hygienou.
"...objevují se nová fakta osvětlující postupně příčiny vzniku kognitivních poruch ... K těmto oblastem nově poznávaných souvislostí náleží i vzájemný vztah kongitivních poruch a orálního zdraví."
Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. Klinika interní geriatrie a praktického lékařství LF Masarykovy univerzity v Brně: Přednáška z Mezinárodní stomatologické konference v Olomouci 2. 11. 2013
Více informací k realizovanému projektu je uvedeno v prospektu, který si můžete zobrazit ZDE. Realizace projektu, použité vybavení, materiály a pomůcky pro účastníky jsou spolufinancovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Další inforamce k projektu

Společnost DONASY s.r.o.  - Akademie trénování paměti získala dotaci na realizaci projektu vzdělávání: „Techniky zvyšování kognitivní kondice pro úspěšné stárnutí“  v rámci výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Odbor implementace fondů Evropské unie:

Číslo výzvy: A7
Název výzvy:  Výzva pro předkládání GP 3.1 – Vzdělávání v sociálních službách
Číslo globálního grantu: CZ.1.04/3.1.03
Název globálního grantu: Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách
Název oblastní podpory:  3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Název prioritní osy: Sociální integrace a rovné příležitosti
Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00235

Zaměření projektu

Záměrem projektu je postupné "nastartování" činností a programů vedoucích k aktivní péči o vlastní zdraví a k vedení aktivního života populace zejména v seniorském věku. Nositeli těchto činností by měli být ve vztahu k uživatelům sociálních služeb kompetentní a vzdělání pracovníci.

Projekt je zaměřen na podporu dvou klíčových oblasti lidského zdraví.

První oblastí je kognitivní zdraví, které je ve stárnoucí populaci klíčové pro udržení soběstačnosti a dobré duševní kondice seniorů po celý život.

Druhou oblastí je orální zdraví, které je v přímé vazbě na zdraví celkové a v současné době je z hlediska prevence více než zanedbávané. Nedostatečná prevence orálního zdraví může mít ve vyšším věku a v případě existujících jiných zdravotních komplikací až fatální důsledky, např. odklad nezbytné operace.

Projekt vzdělávání je sestaven ze dvou modulů. Každý modul je realizován v jiném kalendářním roce. Účastníci tak získají ve dvou následujících letech osvědčení o absolvování  akreditovaných vzdělávacích programů v délce 26 a 28 vyučovacích hodin. Každý modul je rozdělen do čtyř seminářů, které na sebe tematicky navazují. (Odkaz: Popis vzdělávacích programů)

Prohlédněte si prospekt projektu ZDE

Popis vzdělávacích programů


MODUL 1

Semináře sestávají ze základního bloku vzdělávání zaměřeného na čtyři základní oblasti související se zdravým životním stylem - fyzická kondice, životospráva, psychohygiena a mentální kondice.

Teoretická část je průběžně doplňována praktickými cvičeními a v průběhu výuky se účastníci naučí používat základní paměťové techniky. Paměťové techniky jsou využívány ve vazbě na probíranou látku, aby si účastníci zapamatovali všechny důležité informace a myšlenky probírané na seminářích.

Na teoretickou část navazují v každém semináři dvě hodiny praktických cvičení zaměřených na procvičování různých kognitivních funkcí. Cvičení jsou koncipována tak, aby přispěla jednak účastníkům k jejich vlastnímu obohacení, ale aby byla současně použitelná jako metodika pro práci s uživateli sociálních služeb a při sestavování aktivizačních programů hravou a zábavnou formou. Součástí vzdělávání je i praktický výcvik účastníků s využitím specializovaného počítačového programu na kognitivní trénink.

Modul 1 je zakončen novým akreditovaným vzdělávacím programem: Prevence orálního zdraví jako součást služeb v sociální péči.

Tento vzdělávací program obsahuje základní informace související s orálním zdravím - problémy a jejich příčiny, dostupná pomoc a prevence, souvislosti a důsledky.

Součástí semináře je i praktická instruktáž v péči o ústní dutinu a protetiku zaměřená na účastníky, ale je orientovaná i na pomoc uživatelům sociálních služeb. Instruktáž provádí lékařky z Kliniky zubního lékařství FNOL a LF Univerzity Palackého Olomouc.

Jak souvisí orální zdraví s kognitivní kondicí? Poznatky odborníků ukazují, že špatný zdravotní stav ústní dutiny u starších lidí má v mnoha ohledech, mimo jiné negativní zdravotní důsledky, vliv i na snižování výkonu kognitivních funkcí a může být i příčinou vzniku vážných kognitivních poruch.

V prvním modulu získají účastníci osvědčení o absolvování dvou akreditovaných vzdělávacích programů v rozsahu celkem 26 vzdělávacích hodin. Jedná se o vzdělávací programy:
  • Akademie trénování paměti: Techniky zvyšování kognitivní kondice I./3 v rozsahu 20 hodin; číslo akreditace 2013/0184-PC/SP/VP/PP;
  • Prevence orálního zdraví jako součást služeb v sociální péči, v rozsahu 6 hodin, číslo akreditace 2013/1243-PC/SP/VP/PP.

modul-01

MODUL 2

Navazuje nepřímo na modul 1 a je v prvních dvou seminářích obsahově zaměřen na psychohygienu a prevenci syndromu vyhoření, využívání poezie a jiných forem umění jako součást kognitivního tréninku, citový mozek a emoce, sociální mozek a některé aspekty sociálního chování, vazba a vývoj mozku v průběhu ontogeneze, morální chování, „čtení“ tváří a emocí jiných lidí.

V průběhu teoretické části jsou pro snazší zapamatování probírané látky využívány různé paměťové techniky.

Třetí a čtvrtý seminář je orientován více prakticky a využívá některé prvky arteterapie, různé techniky na zdokonalování jemné motoriky a práce rukou, cvičení pozornosti, vyjadřovacích schopností apod. Samostatné dva bloky jsou věnovány základům tanečně-pohybové terapie, primitivní exprese - pohybové sekvence navázané na emoce, taneční terapie a lidové tance.

Ve druhém modulu získají úspěšní účastníci celkem tři osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu v rozsahu celkem 28 hodin. Jedná se o vzdělávací programy:
  • Akademie trénování paměti: Techniky zvyšování kognitivní kondice II. v rozsahu 12 hodin, číslo akreditace 2011/0167-PC/SP/VP/PP;
  • Akademie trénování paměti: Psychohygiena s uměním a pohybem I., v rozsahu 8 hodin, číslo akreditace 2011/0279-PC/SP/VP/PP;
  • Akademie trénování paměti: Psychohygiena s uměním a pohybem II., v rozsahu 8 hodin, číslo akreditace 2011/0280-PC/SP/VP/PP.

modul-02

Působnost projektu

pusobnost-projektu